Förslag till ny biobankslag

2023-01-20

I en proposition föreslår regeringen att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas med en ny lagstiftning. I det nya lagförslaget behålls skyddet för provgivaren samtidigt som onödig administration minskar och forskningen främjas.

Regeringen föreslår att lagförslaget träder i kraft den 1 juli 2023. Förändringarna innebär bland annat att reglerna kring tillgängliggörande av prov utanför biobanken tydliggörs, att det generella förbudet mot att förvara prov utomlands tas bort, tydligare krav för vilken information som ska ges till provgivare när prov tas för vård samt att primära och sekundära provsamlingar tas bort etc. 

Lagförslaget kan läsas på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/06/prop.-202122257/

Biobank Sverige har summerat förändringarna på webbplatsen: https://biobanksverige.se/forslag-till-ny-biobankslag-har-presenterats/

Senast uppdaterad: 2023-08-14