Lagar och regler

Lagar och föreskrifter som direkt styr biobanksverksamhet

Exempel på lagar och förordningar som kan påverka biobanksverksamhet

 • Biobanksförordning (2023:43) Svensk författningssamling 2023:2023:43
 • Förordningen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:746)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
 • Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
 • Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), även kallad etikprövningslagen
 • Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615)
 • Patientlagen (2014:821)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659)
 • Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
 • Patientdatalagen (2008:355)
 • Dataskyddsförordningen (GDPR), ersatte Personuppgiftslagen (PuL) maj 2018
 • Lagen om transplantation (1995:831), även kallad transplantationslagen
 • Socialstyrelsen föreskrifter om donation och tillvarande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30)
 • Lagen om obduktion, även kallad obduktionslagen(1995:832)
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner (SOSFS 1996:28)
 • Socialstyrelsens föreskrifter Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)
Senast uppdaterad: 2023-08-28