Vårt uppdrag

Uppsala Biobank har via huvudmännen fått nedanstående uppdrag.

Generella uppdrag

 • Administrera Uppsala Biobank med nr 827 hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Skapa och underhålla en stabil organisation och struktur kring biobanksprov och provsamlingar.
   
 • Tillhandahålla kompetens och verktyg för att uppfylla gällande lagar och förordningar som reglerar biobanksverksamhet.
   
 • Utföra tjänster och service för provhantering.

Specifika uppdrag

 • Inrätta nya provsamlingar i Uppsala Biobank genom att upprätta biobanksavtal enligt nationella mallar.
   
 • Upprätta avtal med provsamlingsansvariga för nya och gamla provsamlingar inom Uppsala Biobank som reglerar tillgången till prov och klargöra ansvarsfördelningen mellan biobanksansvarige och provsamlingsansvariga.
   
 • Besluta om uttag och utlämning av prov eller provsamling. Inget uttag eller utlämning från befintliga provsamlingar kan dock ske utan provsamlingsansvariges godkännande.
   
 • Upprätta avtal med den biobanksansvarige hos mottagande biobank med hjälp av de nationella mallarna vid utlämning av prov eller provsamling.
   
 • Föra ett register över provsamlingsansvariga och kontaktpersoner samt eventuella ansvariga forskare.
   
 • Omhänderta provsamlingar med stort forskningsvärde som saknar provsamlingsansvarig. Avsluta provsamlingar som inte har någon provsamlingsansvarige och som saknar framtida forskningsvärde. Beslut om en provsamling ska avslutas eller omhändertas när det inte finns någon provsamlingsansvarig eller när provsamlingsansvarige önskar avsäga sig provsamlingsansvaret.
   
 • Dokumentera större avvikelser i provsamlingarna enligt rapporter från provsamlingarnas kontaktpersoner alternativt provsamlingsansvariga.
   
 • Rapportera till tillsynsmyndigheten IVO när större avvikelser sker i en provsamling eller när en provsamling har avslutats.
   
 • Rapportera biobanksprov till Svenska biobanksregistret (SBR när detta blir aktuellt).
   
 • Administrera landstingets e-biobank med nr 779 hos tillsynsmyndigheten IVO samt föra register över ingående e-provsamlingar.
   
 • Sprida kunskap till berörd personal om gällande lagar och förordningar som reglerar biobanksverksamhet samt lokala regler och riktlinjer. Detta sker främst genom att tillhandahålla kvalitetshandbok enligt Biobank Sverige rekommendationer men även genom information, kommunikation och utbildning.
   
 • Bistå med rådgivning och mallar för biobanksforskning i samband med etikansökan, biobanksansökan och framtagande av patientinformation.
   
 • Ge verktyg till provsamlingsansvariga för att säkerställa spårbarheten av biobanksprov genom att erbjuda och införa ett IT-stöd för hantering och lagring av prover/provsamlingar.
   
 • Verka för att säkerhetskraven som ställs på hantering och lagring av biobanksprov i gällande lagar och föreskrifter tillgodoses. För provsamlingar som förvaras ute i verksamheten sker detta genom att informera provsamlingsansvariga om gällande lagar och föreskrifter.
   
 • Erbjuda en centraliserad provlagringsfacilitet, Fryshotellet, som garanterar att säkerhetskraven uppfylls.
   
 • Utföra tjänster och service i samband med provhantering för att stödja medicinsk forskning och utveckling på biobanksprov. Biobanksservice och provhantering sker bland annat genom ett sjukvårdsintegrerat insamlingsflöde i samarbete med Klinisk kemi och farmakologi (KKF) och Klinisk patologi (KP).
Senast uppdaterad: 2023-01-26