När prov skickas på analys utanför huvudmannen (dvs Region Uppsala/Uppsala universitet), inom Sverige eller utomlands tecknas ett avtal om överföring av humanbiologiskt material kallat MTA-avtal (Material Transfer Agreement).

 

Avtalen reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Biobank Sverige har tagit fram tre nya standardavtal (som ska biläggas biobanksansökan L1):

L2a1 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material till forskningshuvudman (version 5.4). Denna mall ska användas när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller annan region (än den för biobanken) är forskningshuvudman.

L2a2 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material vid uppdragsforskning (version 5.4). Denna mall ska användas när en region är huvudman för biobanken och när det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien (uppdragsforskning).

L2a3 - Avtal om överföring av humanbiologiskt material när forskningshuvudman är densamma som huvudman för biobanken (version 5.4). 

Mallarna finns på https://biobanksverige.se/alladokument/

  

L2a. Avtal om överföring av humanbiologiskt material