Lagar och föreskrifter som direkt styr biobanksverksamhet

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., även kallad biobankslagen. Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11). Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.(SOSFS 2004:2). Läs mer

 

 

Exempel på lagar och förordningar som kan påverka biobanksverksamhet

Förordningen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:746)

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), även kallad etikprövningslagen

Förordningen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615)

Patientlagen (2014:821)

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Patientdatalagen (2008:355)

Dataskyddsförordningen (GDPR), ersatte Personuppgiftslagen (PuL) maj 2018

Lagen om transplantation (1995:831), även kallad transplantationslagen

Socialstyrelsen föreskrifter om donation och tillvarande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30)

Lagen om obduktion, även kallad obduktionslagen(1995:832)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner (SOSFS 1996:28)

Socialstyrelsens föreskrifter Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)