Samtliga biobanksärenden som rör biobankprov inom Uppsala Biobank där godkänd ansökan om etikprövning krävs måste godkännas av biobanksansvarige på Uppsala Biobank.


Biobanksansökan som gäller nyinsamling, uttag eller utlämning skickas till Uppsala Biobank. Vi behöver ha biobanksansökan samt ev bilagor med underskrifter i original skickade till följande adress:

Uppsala Biobank, Biobanksansvarig
Dag Hammarskjölds väg 38, 5tr
UCR, Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

 

Handläggningsprocess
Inkomna ärenden registreras hos Uppsala Biobank och därefter följer en handläggningsprocess då blanketterna administrativt granskas och bedöms utifrån etikansökans godkännande. Vi tittar även på forskningspersonsinformationen och samtycket. I vissa fall kan vi komma med rekommendationer på formuleringar eller tillägg.

Vid frågor om ansökan kontaktas den sökande alternativt kontaktperson. Om någon annan ska kontaktas vid frågor om ansökan meddela detta i ett följebrev samt eventuell annan information som kan vara av betydelse för ärendet. Uppsala Biobank behåller alltid ett original av ansökan. Om mottagande biobank vid utlämning också önskar ett original behöver två original skickas in. Handläggningsprocessen skiljer sig åt beroende på om ärendet gäller nyinsamlade prov eller befintliga prov.

 

Nyinsamlade prov
När ansökan granskats och bedömts, fattar den biobanksansvarige beslut om godkännande eller avslag. Beslutet meddelas till den provsamlingsansvarige via e-post.

 

Befintliga prov från vårdprovsamling
När ansökan administrativt granskats på Uppsala Biobank, skickas ärendet vidare till aktuell avdelning för bedömning av materialuttag. När det gäller uttag av prov från en vårdprovsamling sker alltid en bedömning av att tillräckligt material finns kvar för patients vård och behandling. Ansvariga för vårdprovsamlingen bedömer även om begärd mängd prov är rimlig i relation till frågeställningen samt om det begärda materialet kommer att kunna användas för att besvara frågeställningen. Att ta ut extra material för framtida forskning som ännu ej är definierad och etikgodkänd kommer ej att godkännas. När avdelningen gjort denna bedömning och godkänt uttaget, kan den biobanksansvarige vid Uppsala Biobank slutgodkänna ansökan. Därefter meddelas den provsamlingsansvarige via e-post.

För information om patologens vårdprovsamling, vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Information och instruktioner finns även på patologens webbplats. När biobanksansökan slutgodkänts hos Uppsala Biobank ska den provsamlingsansvarige även fylla i patologens beställningsblankett som en arbetsorder till patologen.

 

Befintliga prov från forskningsprovsamling
För uttag av prov från befintliga forskningsprovsamlingar behövs ett godkännande av uttag både från den provsamlingsansvarige (som t.ex. tillsammans med den sökande skriver under biobanksansökan) samt biobanksansvarige vid Uppsala Biobank. Ibland finns det styrgrupper som gör detta godkännande av uttag innan ansökan skickas till Uppsala Biobank. Kontakta gärna oss (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) om du har frågor om hur du ska gå tillväga.

Vid uttag från U-CAN, se instruktion via U-CAN:s webbplats.