När biobanksprov ska skickas för analys utanför den egna huvudmannen (utanför Region Uppsala om proverna tas här) med syftet forskning, utan att prov utlämnas, måste enligt biobankslagen nedanstående villkor vara uppfyllda.

 

  • Studien ska vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten (EPM)
  • Provgivaren ska ha givit sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands om ej EPM givit undantag för denna regel
  • Proven ska vara kodade
  • Om proven skickats inom Sverige ska de återsändas, destrueras eller avidentifieras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Om proven skickats utomlands ska de återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Läs mer om vilket Material Transfer Agreement (MTA) som ska användas.