Uppsala Biobank logo

Hantering av din biobanksansökan hos Uppsala Biobank

Samtliga biobanksärenden som rör biobankprov inom Uppsala Biobank där godkänd ansökan om etikprövning krävs ska godkännas av biobanksansvarig på Uppsala Biobank.

Biobanksansökan som gäller nyinsamling, uttag eller utlämning skickas till Uppsala Biobanks e-postadress för handläggning. Fyll i din ansökan (L1.1) elektroniskt och skicka den, tillsammans med ev bilagor, till vår e-postadress nedan för granskning och beslut. Skicka ansökan osignerad i wordformat. När beslut tagits skickar vi ut biobanksansökan på digital signeringsrunda. Alla parter får därefter en digitalt signerad PDF av ansökan.

Vår e-postadress för granskning och handläggning av biobanksansökan: uppsalabiobank@regionuppsala.se

För övriga frågor: info@uppsalabiobank.uu.se

Handläggningsprocess

Inkomna ärenden registreras hos Uppsala Biobank och därefter följer en handläggningsprocess då blanketterna administrativt granskas och bedöms utifrån etikansökans godkännande. Vi tittar även på forskningspersonsinformationen och samtycket. I vissa fall kan vi komma med rekommendationer på formuleringar eller tillägg.

Vid frågor om ansökan kontaktas den sökande alternativt kontaktperson. Om någon annan ska kontaktas vid frågor om ansökan meddela detta i e-postmeddelandet samt eventuell annan information som kan vara av betydelse för ärendet. Om mottagande biobank vid utlämning också önskar ett original i papper, behöver det skickas in per post. Handläggningsprocessen skiljer sig åt beroende på om ärendet gäller nyinsamlade prov eller befintliga prov.

Nyinsamlade prov

När ansökan granskats och bedömts, fattar den biobanksansvarige beslut om godkännande eller avslag. Beslutet meddelas till den provsamlingsansvarige via e-post.

Befintliga prov från vårdprovsamling

När ansökan administrativt granskats på Uppsala Biobank, skickas ärendet vidare till aktuell avdelning för bedömning av materialuttag. När det gäller uttag av prov från en vårdprovsamling sker alltid en bedömning av att tillräckligt material finns kvar för patients vård och behandling. Ansvariga för vårdprovsamlingen bedömer även om begärd mängd prov är rimlig i relation till frågeställningen samt om det begärda materialet kommer att kunna användas för att besvara frågeställningen. Att ta ut extra material för framtida forskning som ännu ej är definierad och etikgodkänd kommer ej att godkännas. När avdelningen gjort denna bedömning och godkänt uttaget, kan den biobanksansvarige vid Uppsala Biobank slutgodkänna ansökan. Därefter meddelas den provsamlingsansvarige via e-post.

För information om patologens vårdprovsamling, vänligen kontakta kpfouservice@akademiska.se Information och instruktioner finns även på patologens webbplats. När biobanksansökan slutgodkänts hos Uppsala Biobank ska den provsamlingsansvarige även fylla i patologens beställningsblankett som en arbetsorder till patologen.

Befintliga prov från forskningsprovsamling

För uttag av prov från befintliga forskningsprovsamlingar behövs ett godkännande av uttag både från den provsamlingsansvarige (som t.ex. tillsammans med den sökande skriver under biobanksansökan) samt biobanksansvarige vid Uppsala Biobank. Ibland finns det styrgrupper som gör detta godkännande av uttag innan ansökan skickas till Uppsala Biobank. Kontakta gärna oss (info@uppsalabiobank.uu.se) om du har frågor om hur du ska gå tillväga.

Vid uttag från U-CAN, se instruktion via U-CAN:s webbplats.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän